Triết lý kinh doanh

triet ly kinh doanh
TRIẾT LÝ KINH DOANH
  • Mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, nhưng không phải  bằng mọi cách hoặc mọi giá để đạt được lợi nhuận.
  • Bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng là đạo lý. Chưa thấm nhuần đạo lý ấy thì chưa phải là nhà kinh doanh chân chính.
  • Một chiến lược quan trọng trong các chiến lược quan trọng của một doanh nghiệp phát triển bền vững là: gắn phát triển sản xuất với sự cải thiện và nâng cao đời sống nhân viên.
   
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.
  • Đoàn kết và chia sẻ.
  • Trung thực và tin cậy.
  • Chuyên nghiệp và hiện đại.
  • Quyết liệt và mạnh mẽ.
  • Sáng tạo và cải tiến liên tục.
  • Hiệu quả và chất lượng.

Trả lời