You Are Here: Home » Tài liệu » MACBOOK » Chỉnh sửa, di chuyển hình ảnh trong Word hệ điều hành iOS của Macbook

Chỉnh sửa, di chuyển hình ảnh trong Word hệ điều hành iOS của Macbook

Microsoft Word trong Mac không giống trong window, bạn mới chuyển sang macbook và bạn gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hình ảnh. Bạn làm như sau:

Microsoft Word on Mac is not the same in windows, you just switched to macbook and you have trouble adjusting the image. You do the following:
Picture format / Position  / More layout options.
Xuất hiện trang chỉnh sửa và bạn thoải mái với các tuỳ chọn của mình
Appear the edit page and you’re comfortable with your options
Chỉnh sửa hình ảnh trong word của hệ điều hành iOS cho Macbook

Chỉnh sửa hình ảnh trong word của hệ điều hành iOS cho Macbook